Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FASTIGHETSVÄRDERINGSSYSTEMVFTN01
Real Estate Appraisal Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT043. Valfri för: L4fe, L4fr. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, Ingemar.Bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF01 National- och företagsekonomi och VFTF05 Fastighetsvärdering. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och avslutande skriftlig tentamen, där tentamen avgör betyget. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge deltagarna den grund som behövs för att kritiskt värdera generell prisinformation inom fastighetsområdet. Den skall också ge grundläggande kunskaper för dem som i framtiden kommer att arbeta med upprättandet av dylika sammanställningar, t.ex. fastighetstaxering men även kommersiella massvärderingsverktyg. Kursen ska förbereda studenterna i rollen som fastighetsvärderare genom att studera förutsättningarna för fastighetsvärderarrollen. Kursen syftar också till att bredda studentens perspektiv på fastighetsvärdering genom att introducera ett antal olika perspektiv på ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp den efterfrågan som finns på massbehandlad prisinformation för fastigheter med inriktning på fastighetstaxering och på hur kreditinstitut och s. k. ratinginstitut som Moodys och Standard & Poor arbetar.

Kursen undersöker hur offentligt tillgänglig information kan användas för att uppnå högre precision i fastighetsvärderingen. Därifrån fortsätter den med studier i hur förädling av sådan information kan göras av privata företag.

Kursen tar också upp informationssammanställning av priser som inte förs i offentliga register och då framför allt bostadsrättsmarknaden.

I projektuppgifter kommer deltagarna att själva bygga värdeinformationssystem i liten skala.

Ett särskilt moment ägnas åt värdering av oexploaterad mark

Litteratur
Fastighetsvärdering. LMV-rapport 2006:10
Artikelsammanställning samt annan anvisad litteratur.
Geltner & Miller, Commercial Real Estate Analysis, Thomson