Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FASTIGHETSTEKNIK OCH FYSISK PLANERINGVFTA01
Real Estate and Physical Planning

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT085. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Universitetslektor Klas Ernald Borges, Klas_Ernald.Borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik och VTVA05 Hållbart byggande. Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom två projekt dels individuellt genom två tentamina. För slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter. Slutbetyget viktas utifrån resultat på delproven. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Närvaro på fältövningar och vissa övningar är obligatorisk. Användning av fastighetsregistret kan förekomma. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om tekniska, juridiska och planmässiga förutsättningar vid planering och förändring av markanvändning och fastighetsindelning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar två huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering och fastighetsindelning. Olika åtgärders inverkan på fastigheter och sambandet mellan åtgärderna beskrivs. Kursen omfattar även metoder, praxis och utvecklingen inom planering och fastighetsområdet och beskriver markens betydelse för samhällsutvecklingen och behovet av ett bra system för redovisning och ägande av fastigheter. Både tätort och landsbygd behandlas. Kursen behandlar också jord- och skogsbruk samt kulturminne.

Det svenska fastighetsbeståndet och markens indelning i fastigheter behandlas. En historisk bakgrund ges till denna indelning, och utvecklingen till dagens nationella fastighetsregister.

Kursen innehåller två projekt – ett inom vardera av de två huvudområdena. Som hjälpmedel används dataprogram för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Inlärningsformer: litteraturstudier, föreläsningar, övningar, projekt, seminarier och fältövningar.

Litteratur
Kalbro, T & Lindgren, 2010, Markexploatering. 4:e uppl. Norstedts Juridik
Julstad, B, 2011, Fastighetsindelning och markanvändning. 4:e uppl. Norstedts Juridik
Boverket, 2011, Om detaljplaner och områdesbestämmelser. Kunskapsbank/webbtjänst.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Fastighetsteknik.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.

Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Två godkända projekt. Delmomentet omfattar: Fysisk planering och lämpliga fastigheter.

Kod: 0311. Benämning: Fastighetsteknik och fysisk planering.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.