Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LOKALHYRA OCH ARRENDENVFRN01
Tenancy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VFR065. Valfri för: L4fe, L4fr. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF05 Fastighetsvärdering. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande juridik eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska projektarbetsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter inom området kommersiella nyttjanderätter. Den vänder sig särskilt till dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning, men den är också värdefull för dem som siktar mot mer traditionella lantmäteriuppgifter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska kunskaper kring:

vid lokalhyra, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Studenten skall kunna beskriva de grundläggande mekanismerna för avtalsformen jordbruksarrende.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens enskilt tyngsta del är lokalhyra, med perspektiv från såväl hyresgästens som hyresvärdens sida.

Bland arrendetyperna ges anläggningsarrende det största utrymmet, men lägenhetsarrende tas också upp, särskilt i kontrasterande syfte.

Kursen kommer också att visa jordbruksarrendets grundläggande struktur.

Litteratur
Larsson, Synnergren; Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken; senaste upplagan; Norstedts Juridik
Utdrag ur Larsson & Synnergren, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, senaste upplagan, Norstedts juridik