Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SPECIELL FASTIGHETSRÄTTVFR180
Land Use Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L5fr. Kursansvarig: Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF10 Fastighetsbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Obligatorisk undervisning förekommer. Avslutande skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter inom det fastighetstekniska området med särskild inriktning på juridiska bedömningar. Kursen skall medverka till att deltagarna i i sin kommande professionella verksamhet skall kunna argumentera och kommunicera med andra parter i plan- och fastighetsbildningsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa juridiken -- såväl materiellrättsligt som processrättsligt -- kring

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå förhållandet mellan den speciella fastighetsrättens diskretionära regelsystem och det sätt på vilket beslut och domar bör formuleras för att ha en auktoritativ verkan.

Innehåll
Kursens undervisning består av rättsfallsseminarier och spelade processer, varmed avses enkla tribunaler där grupperna skall argumentera mot varandra.

Följande ämnen kommer att tas upp på kursen.

Fastighetsbildning: Kursens perspektiv på FBL utgår från lantmätarens tvångsvisa befogenheter. Detta innebär att fastighetsreglering (liksom tvång enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen) här står i centrum.

Expropriation: Av särskilt intresse är här tillståndsgrunderna (d.v.s. ExL 2 kap), medan ersättningsreglerna antas bli grundligt studerade på annat håll. Regeringens praxis i tillståndsärenden är ett viktigt inslag. Här studeras också minerallagstiftningen.

Allemansrätten: De två huvudbefogenheterna i allemansrätten är rätten att vistas på annans mark och rätten att tillgodogöra sig avkastning från annans mark. Båda kommer att belysas. Allemansrätt i stad kommer också att tas upp genom studier av ordningslagen och reglerna om olaga intrång.

Slutligen kommer vissa studier av vägrätt, minerallagstiftning, avtalsservitut och grannelagsrätt att göras.

Litteratur
Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, artikelkompendium och anvisade källor från Internet.