Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR071
International Real Estate Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fr. Kursansvarig: Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF10 Fastighetsbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig tentamen samt obligatorisk närvaro på övningar. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt ge jämförande perspektiv på det svenska fastighetsrättsliga och fastighetstekniska systemet. Kursen ger också en viktig grund för den som kommer att arbeta internationellt med fastigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa rättsregler från skilda system på grundläggande fastighetsrättsliga och fastighetstekniska problem. Den som genomgått kursen skall också kunna jämföra och värdera olika lösningar inför uppbyggnaden av nya system i utvecklings- och transitionsländer.

Innehåll
Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete.

Följande moment behandlas:

Fastighetsrätten i utvecklingsländer och i länder med tidigare socialistiska system kommer att behandlas.

Litteratur
Ingram, G. K. & Hong, Y-H (ed), 2009, Property Rights and Land Policies. Proceedings of the 2008 Land Policy Conference. Lincoln Institute of Land Policy.
Kompletterande kursmaterial.