Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BOSTADSRÄTTVFR035
Co-operative Housing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fe, L4fr. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Avlutande skriftlig tentamen samt närvaro vid obligatoriska moment. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen ges till mindre del i Malmö. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Studierna i bostadsrätt syftar till att ge den som skall arbeta med fastighetsutveckling, på bank eller i förvaltningsbolag nödvändig kunskap och förmåga inom ett ständigt växande segment av fastighetsområdet, där regler för pantsättning och överlåtelser liksom föreningens former för beslutsfattande är centrala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens grundläggande uppläggning är denna:

Litteratur
Victorin m fl, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, Iustus förlag
Relevanta delar ur Fastighetsmäklaren - en vägledning, antologi, Norstedts Juridik.