Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RISKREDUKTION OCH KATASTROFBEREDSKAPVBRN25
Risk Reduction and Preparedness

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 120 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 12 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Betyget baseras på en individuell skriven rapport i vilken studenten presenterar och diskuterar hur riskreduktion och förberedande åtgärder kan åstadkommas i ett givet fall. Hemsida: http://www.mdma.ku.dk/courses/risk_reduction/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus ligger på att ge insikter i olika åtgärder tillgängliga för riskreduktion och ansatser för att uppskatta och utvärdera åtgärdernas effekt. Uppmärksamhet ges även åt principer för beredskap och utmaningar kopplade till sådana aktiviteter. En central del av kursen är en fallstudie innehållande analys och utvärdering av olika riskreducerande och katastrofförberedande åtgärder i en stad. Studenterna arbetar med denna fallstudie under hela kursen.

Metoder som används i kursen består av: Fallstudie; Föreläsningar rörande forskning inom riskreduktion och katastrofberedskapsarbete; Föreläsningar om system och organisationer i samhället som arbetar med frågor rörande riskreduktion och katastrofberedskap; Lektioner med analytiska diskussioner om frågor rörande riskreduktion och katastrofberedskap; Litteraturseminarier; Praktiska övningar i beredskapsplanering.

Litteratur
Abrahamsson, M., Johansson, H., Fredholm, L., Eriksson, K. & Jacobsson, A. Analytical input to emergency preparedness planning at the municipal level. Paper presented at TIEMS 2007 Conference, Trogir, Croatia, 2007.
Alexander, D. Towards the development of a standard in emergency planning. Disaster Prevention and Management, vol. 14, no 2, Emerald, 2005.
Buckle, P. Re-defining community and vulnerability in the context of emergency management. Paper presented at Disaster Management: Crisis and Opportunity: Hazard Management and Disaster Preparedness in Australasia and the Pacific Region Conference, James Cook University, Centre for Disaster Studies, Nov 1-4, 1998, Cairns, Queensland, 1998.
Coppola, D. P. Introduction to International Disaster Management, Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2007.
Choularton, R. Contingency planning and humanitarian action - A review of practice, No.59, Humanitarian Practice Network (HPN), London: Overseas Development Institute, 2007.
Enander, A. Human needs and behaviour in the event of emergencies and social crises. In Fredholm, L. & Göransson, A.-L. (eds.) Emergency Response Management in Today’s Complex Society. Swedish Rescue Services Agency, Karlstad, Sweden, 2008.
McConnell, A. & Drennan, L. Mission Impossible? Planning and Preparing for Crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 14, no 2, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2006.
Perry, R.W. & Lindell, M.K.Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning. Disasters, vol. 27, no 4, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2003.
Quarantelli, E. L. Major criteria for judging disaster planning and managing and their applicability in developing societies. Disaster Research Center, University of Delaware, Newark, Delaware, USA, 1998.