Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KATASTROFHANTERING (INTERNATIONELLT FOKUS)VBRN20
Managing Disaster Situations

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Tehler, henrik.tehler@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 120 högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 12 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på en individuell skriven rapport i vilken studenten utifrån kursinnehållet motiverar ett förslag till en design av ett responssystem. Övrigt: Kursens upplägg innebär 3-4 heldagar per vecka plus hemuppgifter. Grupparbeten förutsätter aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfylls inte detta kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.mdma.ku.dk/courses/managing_disaster_situations/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Personer som arbetar med katastrofhantering måste kontinuerligt analysera och anpassa sig till ständigt växlande situationer i en omgivning med människor med stort hjälpbehov. Det råder ständig brist på tid, tillgängliga resurser och tillförlitlig information. Att kunna övergripa en så komplex situation är en av hörnstenarna för en framgångsrik katastrofhantering.

Traditionell katastrofhantering har till stor del baserats på ett traditionellt tänk om ledning. Under senare år har ett förändrat synsätt av hantering av komplexa situationer utvecklats. Detta perspektiv betonar frågor som vikten av informella nätverk och tillit och menar att katastrofhantering sällan kan genomföras utan att delvis se förbi byråkratiska strukturer, fastlagda roller och standardprocedurer.

Katastrofhantering (internationellt fokus) närmar sig ämnesområdet utifrån både ett akademiskt och praktiskt perspektiv. Den akademiska infallsvinkeln är att betrakta som tvärvetenskaplig. Kursen baseras på tre sammanhängande teman:

Dessa teman utvecklas genom en kombination av föreläsningar, fallstudier, övningar, simuleringar och diskussioner. En personlig dagbok används som pedagogiskt verktyg. Studenten skriver kontinuerligt ned sina personliga reflektioner baserat på nyvunna erfarenheter. Vid slutet av kursen används dagboken för att summera kursinnehållet.

Litteratur
der Heide E., R., (2000) Disaster response – Principles of Preparation and Response,
Online edition designed by the centre of excellence in disaster management and
humanitarian assistance; Available from: http://orgmail2.coe-dmha.org/dr/static.htm. Chapter 1: The problem; Chapter 3: The “paper plan syndrome”; Chapter 9: Communication with the public; Chapter 10: The media: friend and foe.
National Incident Management System. Department of Homeland Security, 2004.
Available from: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/NIMS-90-web.pdf. Chapter 1: Introduction and overview; Chapter 2: Command and management.
Brehmer, B. Understanding the Functions of C2 is the Key to Progress, The
International C2 Journal, 1(1), 2007, pp. 211-232.
Buck, Dick A.; Trainor, Joseph E.; and Aguirre, Benigno E. A Critical
Evaluation of the Incident Command System and NIMS, Journal of Homeland
Security and Emergency Management, 3(1), 2006.
Harrald, J. and Jefferson, T. Shared situational awareness in emergency
mitigation and response, Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on
System Sciences - 2007.
McEntire, D. The Status of Emergency Management Theory: Issues, Barriers,
and Recommendations for Improved Scholarship. Paper presented at FEMA Higher
Education Conference, Emmitsburg, MD, 2004.
Weick, K.E. The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch
Disaster, Administrative Science Quarterly, Vol. 38, No. 4, 1993, pp. 628-652.