Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SIMULERING AV RUMSBRÄNDERVBRN15
Simulation of Fires in Enclosures

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR200. Obligatorisk för: MFST1. Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Branddynamik. Förutsatta förkunskaper: Brandkemi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antagen till MFST eller avlagd BSc-examen eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.brand.lth.se/.

Syfte
Kursen är avsedd att ge kunskap om hur man simulerar brand- och brandgasspridning med ”Computational Fluid Dynamics”, (CFD), vid brandteknisk dimensionering och brandutredningar samt en förståelse för de ingående numeriska och fysikaliska modellernas begränsning och kännedom om de vanligaste felkällorna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Föreläsningsanteckningar
Manualer till datorprogrammet FDS.
SFPE-handboken Kap 3:8 ”Modelling Enclosure Fires Using CFD” by G.Cox and S.Kumar
Carlsson, J: Computational strategies in flame-spread modelling involving wooden surfaces. Brandteknik, Report 1028 Lic.avhandling Lund 2003. kapitel 4-6.