Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MÄNNISKORS BETEENDE VID BRANDVBRN10
Human Behaviour in Fire

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MFST1. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Daniel Nilsson, daniel.nilsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, rapporter/presentationer och laborationsrapporter. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/.

Syfte
Syftet är att studenterna efter genomförd kurs ska förstå och kunna tillämpa teorier om människors beteende och brand, d v s både anläggning av bränder och utrymning. Vidare ska studenterna ha insikt om inverkan av kulturella och demografiska faktorer på utrymningsförlopp. Syftet med kursen är också att studenterna ska kunna förstå olika modelleringsprinciper för utrymning och deras begränsningar. Dessutom ska de förstå och kunna tillämpa relevanta handböcker, standarder och lagstiftning inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas teori om människors beteende vid brand, d v s anläggning av bränder och utrymning, samt datormodellering av utrymning. Under första halvan av kursen genomförs huvuddelen av föreläsningarna och laborationerna. Under andra halvan av kursen genomför studenterna ett grupparbete, vilket presenteras för andra studenter och lärare vid ett avslutande seminarium. Kursen avslutas med en tentamen.

Litteratur
Canter, D, Breaux, J, & Sime, J: Domestic, Multiple Occupancy, and Hospital Fires. In D. Canter (Ed.), Fire and Human Behaviour (pp. 117-136): John Whiley & Sons, Ltd. 1980.
Hartson, H R: Cognitive, physical, sensory, and functional affordances in interaction design. Behaviour & Information Technology, 22(5), 315-338, 2003.
Helbing, D, & Molnár, P: Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E, 51(5), 4282-4286, 1995.
Sime, J: Movement Towards the Familiar - Person and Place Affiliation in a Fire Entrapment Setting. Environment and Behaviour, 17(6), 697-724, 1985.
Litteraturen kompletteras med vetenskapliga artiklar inom området "Människors beteende vid brand".