Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BRANDDYNAMIK - AVANCERADVBRN05
Fire Dynamics - Advanced

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR033, VBRF05 och VBRF10. Obligatorisk för: MFST1. Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Daniel Nilsson, daniel.nilsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Matematik, endimensionell analys. Förutsatta förkunskaper: Termodynamik med strömningslära, grundläggande kurs. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antagen till MFST eller avlagd BSc-examen eller motsvarande. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen (enskilt arbete), hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapport (arbete i grupp) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.brand.lth.se/.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå vilka olika stadier ett brandförlopp i en byggnad går igenom. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas vid analys av ett brandförlopp samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Karlsson, B and Quintiere, J G: Enclosure Fire Dynamics. CRC Press, 1999. ISBN: 0-8493-1300-7

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Branddynamik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen baseras på ett antal föreläsningar och övningar.

Kod: 0211. Benämning: Laborationer och hemarbete.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Delmomentet utgörs av hemuppgifter som löses enskilt av studenten. Studenterna arbetar i grupp i laborationerna. Kamratgranskning används för att studenterna ska reflektera över sin egen laborationsrapport och hjälpa sina kamrater till en bättre slutrapport.