Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBRA05
Introduction to Fire and Risk Engineering

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR150, VBR162 och VBRA01. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Universitetslektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Examination sker med två inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och muntligt samt en laborationsrapport. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på MSB:s skola i Revinge. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/.

Syfte
Syftet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering. Kursen syftar också till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkansprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang. Detta syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är indelad i sex moment:

Litteratur
Bengtsson, L-G. (1998). Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv.Karlstad: Räddningsverket. Ss. 4:3-4:5, 4:13-4:14, 4:15-4:19, 4:28-4:30
Bengtsson, L-G. (2001).Inomhusbrand. Karlstad: Räddningsverket.
Frantzich, H. (2000). Tid för utrymning vid brand. Karlstad: Räddningsverket.
Jönsson, G. (1998). Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Lund: Studentlitteratur. Ss. 197-217.
Karlsson, B., & Quintiere, J. G. (2000). Enclosure fire dynamics. Boca Raton: CRC. Ss. 11-32.
Nilsson, D., & Holmstedt, G. (2008). Kompendium i aktiva system - Detektion. Lund: Lunds universitet.
Särdqvist, S., (2007). Vatten och andra släckmedel. Karlstad: Räddningsverket.
Holmstedt, G. (2000). Kompendium i släckmedel och släckverkan. Lund: Lunds universitet.
Grimvall, G., Jacobsson, P. & Thedéen, T. (2003). Risker i tekniska system. Lund: Studentlitteratur. Ss. 15-25, 235-271.
Enander, A. (2005). Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser. Karlstad: Räddningsverket. Ss. 13-22.
Ramsberg, J. (2003). Har alla liv samma värde? Bi-lagan (2), ss. 20-22.
Liljenström, S., Kvarnbäck, M. (2008). Miljömålen i korthet -och en sammanfattning av miljömålsrådets utvärdering 2008. Stockholm: Naturvårdsverket.
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig.
Sammanfattning av Regeringens skrivelse 2003/04:129 (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.regeringen.se/download/97605cbc.pdf?major=1&minor=22170&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment> (2009-08-18).
Information om produkters miljöbelastning. (2005). Stockholm: Naturvårdsverket. Ss. 67-81.