Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RISKHANTERINGSPROCESSENVBR171
Risk Management Processes

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: RH4rh. Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Tehler, henrik.tehler@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMS065 och VBR180. Förutsatta förkunskaper: MAM090. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Slutbetyget baseras på projektuppgifter (grupparbete) och uppsatser (enskilt arbete) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier. Examination vid annat tillfälle omfattar hela kursen. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR171.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå hur riskanalys, riskvärdering och reduktion/kontroll av risk beror av varandra och hur dessa aktiviteter kan bedrivas i olika organisationer. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas i riskhanteringsprocessen för olika typer av risker samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Renn, O. The role of riskperception for risk management. Reliability Engineering & System Safety, Vol. 59, No. 1, 1998, pp. 49-68.
Slovic, P. The risk game. Journal of Hazardous Materials, Vol. 86, No. 1-3, 2001, pp. 17-24.
Garrick, B. J. Technological stigmatism, risk perception, and truth. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 59, No. 1, 1998, pp. 41-45.
O'Donnell, E. Enterprise risk management: A systems-thinking framework for the event identification phase. International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 6, No. 3, 2005, pp. 177-195.
Harms-Ringdahl, L. Relationships between accident investigations, risk analysis, and safety management. Journal of Hazardous Materials, Vol. 111, No. 1-3, 2004, pp. 13-19.
Hills, A. Insidious Environments: Creeping Dependencies and Urban Vulnerabilities. Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 13, No. 1, 2005, pp. 12-20.
Olsen, O. E., Kruke, B. I. & Hovden, J. Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas. Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 15, No. 2, 2007, pp. 69-69.
Boin, A. & McConnell, A. Preparing for Critical Infrastructure Breakdowns: The Limits of Crisis Management and the Need for Resilience. Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 15, No. 1, 2007, pp. 50-59.