Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FUKTSÄKERHET I BYGGPROCESSENVBMN05
Moisture Safety in the Building Process

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V5hb. Kursansvarig: Lars-Olof Nilsson, lars-olof.nilsson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förkunskapskrav: VBFN10 Projektering avseende energi, luft och fukt i byggnader. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antalet poäng kvar till examen. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid alla kurstillfällen samt godkänt projektarbete.

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda den blivande civilingenjören för att medverka i byggprocessens olika delar för att säkerställa att man uppnår den grad av fuktsäkerhet som krävs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

känna till regler och krav som gäller för fuktsäkerhet i byggprocessen.

kunna kommunicera fuktsäkerhet med vedertagna begrepp.

känna till hjälpmedel i form av checklistor, dokumentmallar samt beräkningsprogram.

förstå hur arbetet med fuktsäkerhet kan utföras systematiskt i byggprocessens olika skeden.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna identifiera och analysera fuktsäkerhetsrisker i olika skeden av byggprocessen.

kunna upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning i projekteringsskedet samt en fuktplan i produktionsskedet.

kunna utföra en ritningsgranskning på färdiga projekteringshandlingar.

kunna göra en fuktrond på byggarbetsplats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått ett ifrågasättande inställning till vedertagna lösningar som projekteras erfarenhetsmässigt. Samt ett stort behov av systematiskt fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen.

Innehåll
Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder för olika delar av byggprocessen. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar samt hur de hanteras i fält. Grupparbeten att självständigt fuktsäkerhetsgranska projekteringshandlingar. Upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning samt fuktplan för ett byggprojekt.

Litteratur
Nilsson, L-O (2007) Byggvägledning 9, Fukt - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
Nevander L-E, Elmarsson B (1994) Fukthandboken - praktik och teori. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess, Sveriges Byggindustrier, Göteborg 2008
Föreläsningsanteckningar.
Rapporter över samtliga projektarbeten