Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGMATERIALVETENSKAPVBMF05
Building Material Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM070. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Professor Lars Wadsö, Lars.wadso@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial och VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Tentamen fem timmar. Tentamensresultat utgör grunden för slutbetyget. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för materials uppbyggnad och egenskaper, samt de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som sker i material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· förstå hur materialens egenskaper beror på deras sammansättning och struktur.

· förstå hur processer i material förändrar materialens egenskaper.

· ha fördjupade kunskaper om hur materialegenskaper kan uppskattas med utgångspunkt från materialens uppbyggnad och inre struktur.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna använda materialvetenskapliga modeller för uppskattning av materialegenskaper och materialbeteende

· kunna använda kunskaperna i avancerade tillämpningar och samt kunna generalisera dem till helt nya tillämpningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

· ha fått en bild av vilken kunskap som behövs för att kunna bedöma egenskaper och beteende hos nya material eller hos befintliga material i nya tillämpningar.

· inse vikten av att ta hänsyn till de processer som kan ske i material i bruksskedet.

· inse vikten av ett materials beteende i det långsiktiga perspektiv som produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar innebär.

Innehåll
I vår grundkurs Byggnadsmaterial ges en bred genomgång av materialegenskaper och materialtyper. I fördjupningskursen BMV väljer vi ut ett par intressanta delområden och fördjupar oss i dem. Dessa områden är sådana som har relevans för ingenjörer i byggsektorn samtidigt som de ger en ökad konceptuell förståelse.

Exempel på områden som kan komma att tas upp är materialstruktur, kompositmodellering, fukt i material, brottmekanik och frostbeständighet. Eftersom samtliga lärare som undervisar är experter på de ämnen som tas upp så kan ämnena skifta något år till år.

Litteratur
Wadsö, L. m. fl.: Building Material Science, KFS i Lund AB 2011