Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTURTEKNIK 3: BYGGNADSTEKNIK & BYGGNADSFYSIKVBMA10
Building Technology and Building Physics

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Lektor Petter Wallentén, Petter.Wallenten@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1-2. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byfy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper om

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva hur olika byggnadsdelar kan sammanfogas till en sund och energisnål byggnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur olika tekniska lösningar kan bidra till att skapa ett sunt och uthålligt byggande med god komfort för brukarna

Innehåll

Litteratur
Hagentoft, C E: Vandrande fukt, strålande värme. Studentlitteratur 2002. ISBN: 91-44-04218-3.
Sandin, K: Praktisk Husbyggnadsteknik. Studentlitteratur 2010. ISBN: 978-91-44-04879-6.
Björk, C. et al: Så byggdes husen 1880 - 2000. Formas 2002. ISBN: 91-540-5888-0.