Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTURTEKNIK 2: BYGGNADSMATERIALVBMA05
Building Materials

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM011, VBM012 och VBM611. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se och Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur byggnadsmaterialen påverkar miljö, arkitektonisk utformning och hushållning med resurser.

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02738-8. 2a upplagan.