Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTURTEKNIK 1: ARKITEKTUR OCH BÄRVERKVBMA01
Architectural Design

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Eva Frühwald Hansson, eva.fruhwald@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursens syfte är att visa hur konstruktion och valt stomsystem påverkar arkitektens möjligheter till att skapa god arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur teknikens möjligheter kan samverka med god arkitektonisk utformning.

Innehåll

Litteratur
Kompendium "Arkitektur och bärverk", Eva Frühwald Hansson
Ching, Onouye and Zuberbuhler: Building Structures Illustrated: Patterns, systems and design.