Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGNADSMATERIALVBM012
Building Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM011, VBM611 och VBMA05. Obligatorisk för: BI1, V1. Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas. Dessutom skall två uppgifter som behandlar materialval bearbetas och godkännas. Övrigt: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAFA45 samt VBFA01. I kursblocket ingår en stor projektuppgift kallad "huset Huset". I denna projektuppgift finns ett flertal delinlämningar som sträcker sig över tre läsperioder. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02738-8. 2 upplagan.
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02740-1. 2a upplagan