Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RISKHANTERING I BYGGTEKNISKA TILLÄMPNINGARVBKN10
Risk Management in Construction Technology Applications

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: V5at, V5hb. Kursansvarig: Tord Isaksson, Tord.Isaksson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: Minst en av följande kurser: VBKN01 Betongbyggnad, VBFN05 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning, VBMN10 Betong i livscykelperspektiv. Förutsatta förkunskaper: FMS032 Matematisk statistik. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Projektuppgift samt skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge förståelse för osäkerheter och risker i byggtekniska system och förtrogenhet med verktyg och metoder för att hantera osäkerheter vid projektering av byggnader och infrastrukturanläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar:

Kursen ger en systematisk, statistisk metodologi för att analysera och hantera osäkerheter kring säkerhet och funktion i byggtekniska tillämpningar, som stöd för dimensionering och utformning med hänsyn till bärförmåga, deformationer, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, innemiljö och beständighet. Kursen avser att ge studenten en tillämpad förståelse.

Kursen baseras på föreläsningar, övningar och en större projektuppgift. Projektuppgiftens tillämpningsområde väljs efter elevens intresse och kan koppla mot t.ex. konstruktionsteknik, byggnadsfysik, byggnadsmaterial och installationsteknik. I kursen används datorverktyg bl.a. specialprogram för tillförlitlighetsanalys.

Examinationen baseras på skriftlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift.

Litteratur
Thoft-Christensen P., Baker M.J.: Structural reliability Theory and Its Applications. Springer-Verlag 1982.
STRUREL, Software for reliability analysis, Munchen

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Projektuppgift.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Bedömning av skriftlig rapport.