Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BETONGBYGGNADVBKN05
Concrete Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK020. Valfri för: V4at, V4hb, V4ko. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: 1.antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen 2.betyg på kurser i Konstruktionsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som består av teorifrågor och beräkningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs även godkända konstruktionsuppgifter. Väl genomförda konstruktionsuppgifter kan höja slutbetyget med ett steg. Deltagande i studiebesök och laboration är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge kunskaper om funktionssätt hos och utveckla färdigheter i utformning av armerade betongkonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment:

Litteratur
Engström, B: Kompendium i betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola 2005.
Olofsson, T., Nilsson, M.: Kompendium i betongplattor. Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå Tekniska Universitet 2006.
Engström, B.: Kompendium i dimensionering av diskontinuitetszoner med fackverksanalogi. Chalmers Tekniska Högskola 1996.
Engström, B: Kompendium i beräkning av förspända betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola 1999.
Boverkets handbok om betongkonstruktioner. Boverket 2004. ISBN: 91-7147-816-7.