Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STÅL- OCH TRÄBYGGNADSTEKNIKVBKN01
Steel and Timber Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK032 och VBK035. Valfri för: V4hb, V4ko. Kursansvarig: Prof. Roberto Crocetti, roberto.crocetti@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK013 Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik - byggsystem, VSMF05 Teknisk modellering: bärverksanalys. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: 1.kursen ingår i studentens specialisering 2.antal poäng som återstår till examen 3.antal poäng som uppnåtts i kurser VBK 4.inriktning av påbörjat examensarbete 5.betyg på kurser inom Konstruktionsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända konstruktionsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge förståelse och insikt om hur specialiserade och mer komplexa stål- och träkonstruktioner fungerar och ge verktyg för dimensionering och utformning samt ge förmåga att analysera för- och nackdelar med olika byggnadssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment som skall behärskas i samband med projektering av stål- och träkonstruktioner:

Vidare ingår en konstruktionsuppgift som avser dimensionering och utformning av bärande konstruktionssystem (exempelvis traverskonstruktion, bro, flervåningsbyggnad, byggnader med stora spännvidder) och som ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa uppgifter.

Litteratur
ESDEP Course: http://www.fgg.uni-lj.si/kmk/esdep/master/toc.htm
Thelandersson, S. Stålkonstruktioner. KFS Lund 2000.
Eurokod 3 - stålkonstruktioner
Eurokod 5 - träkonstruktioner
Step 1 - Timber Engineering
Step 2 - Timber Engineering
Isaksson, T, Mårtensson, A, Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling. Studentlitteratur 2010. ISBN 978-91-44-07032-2
Svenskt Limträ. Limträhandboken. Svenskt Limträ 2001. ISBN 91-631-1453-4
Konstruktionsteknik. Exempelsamling Stål- och trä. KFS Lund 2010.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Stål- och träbyggnadsteknik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift.