Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK013
Structural Engineering, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBK012, VSM140, VSM611 och VSMF10. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se, Konstruktionsteknik. Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial och VSMA05 Byggnadsmekanik eller FME602 Strukturmekanik. Prestationsbedömning: Konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts, inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Slutbetyget i kursen bestäms utifrån resultatet på konstruktionsuppgift och tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Konstruktionsuppgiften genomförs i grupp, max två personer. Omfattar dimensionering av bärande system i hallbyggnad, redovisning i rapport samt ritningar. Poängsätts, ska vara slutförd för slutbetyg. Inlämningsuppgift genomförs i grupp, max två personer. Ska vara godkänd för slutbetyg. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Syfte
Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä och betong. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner.

I kursen ingår moment som ger träning i redovisningsteknik och CAD.

Litteratur
Isaksson I., Mårtensson A., Thelandersson S.: Byggkonstruktion. Studentlitteratur 2010.
Isaksson I., Mårtensson A.: Regel- och formelsamling. Studentlitteratur 2010. ISBN: 978-91-44-07032-2

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: En skriftlig rapport med ritningar som poängsätts. En skriftig rapport som ska vara godkänd för att erhålla slutbetyg. Delmomentet omfattar: En uppgift som innebär att man ska dimensionera en enkel brokonstruktion. En projektuppgift som innebär att det bärande systemet till en hel byggnad ska dimensioneras. Dimensioneringsgång, förutsättningar och resultat ska redovisas. Redovisning ska även ske i form av ritningar. Kraven på rapporten är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.