Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKTERING AVSEENDE ENERGI, LUFT OCH FUKT I NYA BYGGNADERVBFN10
Design concerning Energy, Air Movements and Moisture in New Buildings

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBF050. Valfri för: V4bf, V4hb. Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se och Birgitta Nordquist, birgitta.nordquist@hvac.lth.se, Byggnadsfysik. Förutsatta förkunskaper: VBFF01 Energieffektivitet och innemiljö, VBFN05 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av en teoridel och en beräkningsdel. För godkänt på kursen krävs även att datorövningar, laborationer och projektuppgifter är godkända. Väl genomförd projektuppgift kan höja slutbetyget. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Syfte
Ge teknologerna grundläggande förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt bedöma och välja byggnads- och installationstekniska lösningar så att ställda funktionskrav uppfylls i samband med nyproduktion av byggnader.

Ge teknologerna kunskap att skapa hus som uppfyller krav och önskemål på fuktsäkerhet, låg energianvändning, god inomhusmiljö och liten miljöpåverkan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna analysera funktionskrav för olika typer av byggnader och verksamheter med utgångspunkt från människans hälsa, komfort och behov samt från byggnadsfysikaliska krav.

Kunna använda analytiska och numeriska beräkningsmetoder för att utforma byggnadsdelar och byggnader så att de fungerar som enskilda enheter och som ett system.

Utifrån ett helhetstänkande kunna utforma och dimensionera en långsiktigt väl fungerande byggnad uppbyggd av sinsemellan samverkande komponenter av olika byggnadstekniker, byggnadsmaterial, installationssystem, styr- och reglersystem samt brukare.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utnyttja beräkningsmetoder - såväl enkla som mer avancerade - vad avser fuktdimensionering, köldbryggor, effektbehov för värme och för kyla, energibehov för värme och för kyla, förmåga till passiv klimatisering, värmekapacitet samt hur denna påverkas av inträngningsdjup och periodiska förlopp, flödesfördelning i rör- och kanalsystem, konvektion samt värme- och fuktbalanser.

Muntligt och skriftligt redogöra för, diskutera och värdera egna och andras lösningar i konstruktiv dialog.

Välja och använda genomgångna datorprogram för att lösa delproblem, känna till programmens användningsområden, dess begränsningar och hur resultaten skall tolkas och redovisas.

Innehåll
Olika former av värmeöverföring samt hur detta upplevs av människan.

Värmeväxlingsteori omfattande termiska beräkningar, strömningsarrangemang och temperaturverkningsgrad.

Värmesystem innefattande tryckförhållande, flödesfördelning och hydronik.

Manuella och numeriska fuktberäkningar innefattande fuktkriterier, kritiska fukttillstånd, fuktens inverkan på energiåtgången, fukttransport och temperaturberoende, fuktbalanser, ytkondensation, fuktkonvektion och fuktdiffusion.

Analytiska modeller för handberäkning av effekt- och energibehov samt temperaturfördelning.

Energibalansberäkningar med PC-program inklusive inverkan av avancerade köldbryggor.

Detaljutformning och dimensionering av valda byggnadstekniska lösningar.

Funktion hos och utformning av komfortkylsystem.

Litteratur
Nevander, LE, Elmarsson, B: Fukthandbok. Praktik och teori. AB Svensk byggtjänst 2001. ISBN: 91-7332-716-6.
Harderup, L-E: Övningsuppgifter med lösningar till Fukt. LTH.
Claesson, J, Nevander, LE, Sandin, K: Kompendium i Värme. LTH 1984.
Harderup, L-E: Övningsuppgifter med lösningar till Värme. LTH.
Hansen & Kjerulf-Jensen & Stampe: DANVAK Grundbog. Varme- og klimatteknik, 2. udgave, 1. oplag, kap 1. Danvak ApS 1997. ISBN: 87-982652-8-8.
Jensen, L, Warfvinge, C: Hydronik. Flödesfördelning i rörsystem. LTH 2005.
Jensen L, Injustering, LTH.
Jensen, L, Dahlblom, M: Injustering av ventilationssystem, LTH, 2007.
Dahlblom M, Jensen L, Handledning för laboration, LTH, 2008.
Warfvinge, C. Installationsteknik AK för V. LTH 2003.
OH från vissa föreläsningar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.

Kod: 0211. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av projektuppgift samt opposition. Godkända datorövningar och laborationer.