Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGINNOVATIONSSYSTEMVBEN20
Construction Innovation Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V5bf. Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: VBEA10 Byggprocessen och VBEF15 Byggproduktion. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Betyget baseras på slutrapport. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge en förståelse för olika byggproduktionssystem och deras uppkomst och hur byggproduktionssystem kan utvecklas och implementeras. Detta görs genom att skapa en förståelse för den historiska utvecklingen av byggproduktionssystem, för den kontext som byggsektorn har och för innovationsprocessen och hur den kan hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar föreläsningar, övningar, och ett projektarbete. Föreläsningarna innehåller bl. a genomgångar inför övningarna och kommentarer till genomförda övningsuppgifter. Vissa moment såväl muntliga som skriftliga kan komma att vara på engelska. Under hela kursen arbetar studenterna i grupper. Övningsuppgifterna skall redovisas skriftligt. Under kursens gång för studenterna individuell dagbok. En skriftlig och muntlig rapport som beskriver en utvecklings och implementeringsstrategi för ett nytt eller förbättrat byggproduktionssystem skall göras.

Litteratur
Gann D, Building Innovation – Complex Constructs in a Changing World, Thomas Telford, ISBN 9780727725967.
Kompletteras med länklista till aktuella publikationer inom ämnet.