Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGLEDNINGVBEN15
Construction Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V5bf. Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: V: VBEF15 Byggproduktion, VBEF10 Fastighetsförvaltning. L: VBEF10 Fastighetsförvaltning A: VBEA05 Byggprocessen. Förutsatta förkunskaper: VBEF01 Projektledning. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval sker på basis av antalet akademiska poäng inom respektive program vid ansökningstillfället. Vid lika poängantal sker lottning. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske baserat på arbete i grupp. Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess samt inlämning av individuell projektdagbok. Slutrapporten innehåller: Ett besiktningsutlåtande från en inom kursen utförd besiktning. Ett upphandlingsprotokoll från en förhandling med en entreprenör. Ett beslutsunderlag samt ett komplett förfrågningsunderlag med bygglovsansökan för en generalentreprenad. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Studenterna ska i kursen utveckla sitt personliga förhållningssätt till byggledning och efter kursen känna trygghet i sin egen kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tolka kontraktshandlingar och utföra en besiktning.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna organisera, upphandla, leda och planera ett normalt byggprojekt,

kunna upprätta en produktionskalkyl i ett tidigt skede och bedöma osäkerhetsfaktorer,

kunna utvärdera ett normalt byggprojekts ekonomiska förutsättningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna förhandla med entreprenörer och upprätta upphandlingsprotokoll,

kunna samla in relevanta fakta och skriftligt och muntligt avrapportera beslutsunderlag,

i en given situation kunna bedöma vilka myndighetskontakter som behöver upprättas.

Innehåll
Kursdeltagaren ska praktiskt träna projektledning genom att utifrån en projektfullmakt, planera och genomföra en projektuppgift i nära samverkan och dialog med beställare, entreprenörer, myndigheter och andra berörda parter.

Funktionen som byggledare i byggprocessen behandlas i ett rollspel där studenterna agerar som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare.

Parallellt med rollspelet utbildas studenterna i projektledning, ledarskap, mötesteknik samt datorstöd. Detta kan betraktas i rollspelet som byggledarnas vidareutbildning. Byggledarna kan även boka tid hos kursledningen för konsultation angående olika kursmoment

Detta kompletteras med kontinuerlig utvärdering där byggledningskonsulterna följer upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Uppdraget går ut på att leda detta projekt från tidigt skede till projektavslut, dvs. färdig byggnad och överlämnandet till beställaren. Dessutom kommer byggledarna att kontaktas för att utföra andra uppdrag parallellt med detta projekt. Exempel kan vara att utvärdera och upphandla anbud, leda förhandlingar eller utföra olika typer av besiktningar mm.

Litteratur
Winch G M, Managing Construction Projects 2nd Ed, Wiley-Blackwell, ISBN 9781405184571
Hansson B m fl, Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling, Svensk Byggtjänst, ISBN 9789173333597