Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FASTIGHETSFÖRVALTNINGVBEF10
Real Estate Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4fe, V4bf. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se, Byggproduktion. Förkunskapskrav: V: MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs och VBEA10 Byggprocessen; L: VFTF01 National- och företagsekonomi. Förutsatta förkunskaper: V: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik och VVBF10 Samhällsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (skriftlig inlämning - nivå 2 enligt V-programmets riktlinjer för inlämningsuppgifter). Slutbetyget viktas lika mellan tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för förvaltningsskedet i byggprocessen med avseende på fastighetsekonomiska bedömningar, teknisk och administrativ förvaltning samt lagstiftning och taxering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar förvaltningsskedet i byggprocessen. Fördjupade analyser görs av fastighetsekonomi, drift och underhåll, teknisk förvaltning och hållbar utveckling. Övergripande behandlas även fastighetsjuridik och fastighetstaxering.

Litteratur
Olander S m fl, Fastighetsförvaltning (distribueras som pdf genom Byggproduktions försorg).