Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGPROCESSEN OCH PROJEKTLEDNINGVBEF05
Construction Process and Project Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: L3. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se, Byggproduktion. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända projektuppgifter samt godkänd skriftlig tentamen. Slutbetyget består till 50% av betyget på projektuppgifter och till 50% av resultatet från skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning Kursen syftar vidare till att ge studenterna grundläggande kunskaper i projektledning, projektstyrning och projektorganisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett aktörsperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. I alla delmoment kommer projektledarens roll att lyftas fram och dennes relation till övriga aktörer i processen. Kursen kommer att byggas upp av en projektuppgift där ett praktikfall används för att analysera processen, teori kommer att ges via föreläsningar och kurslitteratur. I ett praktikfallsuppgiften skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledningsprinciper där tyngdpunkten är att se på helheten i projektet.

Litteratur
Tonnquist, B, Projektledning, Bonniers, 2006, 978-91-622-8046-8
Kurskompendium via Avdelningen för Byggproduktion