Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGPROCESSENVBEA10
The Construction Process

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBEA01 och VBEA05. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se, Byggproduktion. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter samt närvarande vid obligatoriska moment. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltnings- och arbetsmiljöaspekter.

Litteratur
Hansson, Olander och Persson: Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling. ISBN 978917333597
Kurskompendium via Avdelningen för byggproduktion (pdf via kursens hemsida).