Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PRODUKTION, STYRNING OCH PLANERING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE690
Production, Steering and Planning – Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Radhlinah Aulin, radhlinah.aulin@construction.lth.se, Byggproduktion. Förutsatta förkunskaper: VBEA15 Byggprocessen och företagsekonomi, FMI645 Miljövetenskap. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen läses parallellt med VBE675 Ledning – Projektarbete i byggprocessen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett perspektiv på entreprenörens uppdrag tas frågor upp kring planering och styrning av de resurser som krävs i ett byggprojekt. Kursen fördjupar kunskaperna kring de handlingar som ligger till grund för avtal och upphandling. Kalkylarbete, tidplanering och planering av arbetsmiljö och resurstillgång, maskiner och material kopplas till det aktuella projektarbetet. Specifikt behandlas följande delar: mängdberäkning, prissättning/kalkylering, tidsättning, offert/anbud, arbetsberedning, arbetsmiljö riskanalys, kvalitetsplan and projektportaler.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
1. Nordstrand, U & Revai E: Byggstyrning. Liber AB 2002. ISBN: 9147050829
2. Kalkylering vid bygg och fastighetsutveckling, Hansson, B., Olander, S., Persson, M., ISBN:9789173333597, Svensk Byggtjänst
3. AB04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst
4. Övningsmaterial, LUVIT hemsida