Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROGRAMARBETE, SAMHÄLLSPLANERING OCH GESTALTNING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE680
Programwork, Community Planning and Building-design - Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Robertson, Byggproduktion. Förutsatta förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBE601 Byggnadsekonomi, VBE605 Projektkurs, AFO680 Visuell kommunikation, FMI645 Miljövetenskap, ABV610 Arkitektur- och Byggteknikhistoria. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen läses parallellt med VBE675 Ledning - Projektarbete i byggprocessen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen det gällande regelverket kring planering och byggande av gruppbebyggelse. Nationella mål gällande miljö och delaktighet i beslut ingår också som exempel på samhällets styrmedel för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Plan- och bygglag samt lagstiftning och råd gällande varsam ombyggnad och kulturbebyggelse anknyts till det aktuella projektarbetet. Med ett perspektiv på både byggande och förvaltning i det tidiga programarbetet tas också frågor upp kring underhåll och återbruk. Gestaltning och anpassning till omgivande bebyggelse ingår också som kursmoment samt teorier och verktyg för utformning av omgivande infrastruktur såsom gator, trafik, mark, landskap och trädgård.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket 2002. ISBN: 9171476997
Lindvall, J & Myrman, A-K: Vardagens Arkitektur - Vem bestämmer din livsmiljö? Bäckströms förlag 2001. ISBN: 918939402X
Nordstrand, U: Byggprocessen. Liber AB 2000. ISBN: 9147011696
Ryd, N: Ju förr desto bättre. Programarbete i tidigt skede av byggprocessen. Svenska kommunförbundet 2003. ISBN: 917289170X
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.