Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LEDNING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE675
Management – Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se, Byggproduktion. Förutsatta förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBEA15 Byggprocessen med byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter och projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, individuell projektdagbok och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt: Kursen läses parallellt med kurserna VBE680 Programarbete, samhällsplanering och gestaltning, VBE685 Projektering och design och VBE690 Produktion, styrning och planering. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen ledarskapets roll och villkor i program- projekterings- och produktionsskedet i ett byggprojekt. Projektledning, projektmetodik samt byggledning behandlas, där stor vikt läggs på hur samverkan mellan olika aktörer möjliggörs.

Teorier kring ledarskap och etik samt hur olika individer fungerar i grupp behandlas liksom frågor om ledningens ansvar kring en organisations kvalitetsarbete samt arbetsmiljö.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Gästföreläsare och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet

Litteratur
Project Management Institute: A guide to the project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. Third Edition. American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004. ISBN: 1-930699-45-X.
AB04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. Svensk Byggtjänst 2004. ISBN: 9173330884
ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 1996.
Byggherrens roll och uppgifter: ByggherreForum 2005. ISBN 91-975824-0-9.
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.