Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REHABILITERINGSTEKNIKTNX097
Rehabilitation Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS120 och TNX096. Valfri för: C4, C4da, D4, E4, E4mt, F4, F4mt, M4, MD4. Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, Tekn Lic, hakan.neveryd@certec.lth.se, Certec. Förkunskapskrav: Minst 90 högskolepoäng från civilingenjörsprogrammet. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 17 juni. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter, hemtentamen, projektarbete och gränssnittsanalys i grupp bedöms som godkända, erhålls betyg 3. Övrigt: Kursen innehåller både föreläsningar på plats och nätföreläsningar. Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning.

Syfte
Syftet med kursen är att öppna ögonen för hur teknik kan skapa nya möjligheter för människor med funktionsnedsättningar. Kunskaper om teknikanvändaren, användargränssnitt och förmågan att förstå helheten kommer att vara viktiga egenskaper hos en ingenjör i framtidens designprocess.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar teknikens möjligheter för människor med följande funktionshinder:

Litteratur
Jönsson, B m fl: Människonära design. Studentlitteratur 2005. ISBN:978-91-44-04494-1. Boken finns också att ladda ned från http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/manniskonaradesign .
Övrig litteratur består framför allt av internetlänkar.