Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
UNIVERSAL DESIGN, TEORITNSA01
Universal Design, Theory

Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS120 och TNX153. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Håkan Neveryd, Universitetsadjunkt, Tekn Lic, hakan.neveryd@certec.lth.se, Certec. Prestationsbedömning: Examinationen består av individuella inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning.

Syfte
Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Syftet är också att ge nödvändiga förkunskaper inför kursen "Universal design, projekt".

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fokuserar på de sju principerna för universal design inkl attityder och utmaningar samt hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Personer med egna erfarenheter medverkar som gästföreläsare. I kursen ges exempel på teknologisk assistans i olika situationer. Inlevelseövningar genomförs.

Litteratur
Utdelat material om de sju principerna för universal design.
Jönsson, B m fl: Människonära design. Studentlitteratur 2005. ISBN:978-91-44-04494-1. Boken finns också att ladda ned från http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/manniskonaradesign .
Övrig litteratur består framför allt av internetlänkar.