Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEAMWORK OCH LEDARSKAP 1TMAN15
Teamwork and Leadership 1

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ??2212, TMA041 och TMA043. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Univ.lektor Stein Kleppestö, stein.kleppesto@fek.lu.se, Företagsekonomiska institutionen. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.

Syfte
Kursen syfte är att ge studenterna kunskaper och personliga förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå vanliga fenomen i teamarbete

Förstå vanliga fenomen i ledarskap

Förstå behovet av reflektion och egenutvärdering av eget handlande i team- och ledarskapssituationer.

Förstå sitt eget agerande i team- och ledarskapsituationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Visa en ökad förmåga till reflektion kring eget handlande i team- och ledarskapssituationer

Visa en ökad vilja och förmåga att ge och ta återkopplingVisa en ökad förmåga till personlig utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa ett ökat ansvartagande för eget och andras behov av utveckling och återkoppling i team- och ledarskapsituationer

Innehåll
I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Litteratur
Väljs vid kursstart efter samråd med studenterna.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Teamwork och ledarskap, del 1.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn.

Kod: 0211. Benämning: Teamwork och ledarskap, del 2.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar på reflektioner kring kursens innehåll och vad detta ha för implikationer för deltagarnas ledarskapssyn. Delmomentet omfattar: Ett antal individuella reflektionsrapporter.