Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKTLEDARSKAPTMAN05
Project Leadership

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TMA035. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Fredrik Nilsson, Ferdrik.nilsson@plog.lth.se, Technology Management. Prestationsbedömning: I grupp examineras man på projektplan, teoretiskt PM, statusrapporter, analys av grupprocess, projektredovisning/-rapport. Individuellt på lärjournaler, månadsvis. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologirelaterade projekt, samt utveckla eget och andras medarbetarskap. Syftet är att visa dels på olika tekniker och modeller, dels på de psykologiska och sociala aspekterna vid projektgenomförandet. Ytterligare ett syfte är att ge studenten ökad kunskap om lärprocesser genom att följa sin egen lärprocess under kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av projektledarskap/arbete.

Kritiskt granska projekt och komma med förslag till förbättringar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Organisera och driva projektarbete i projektgruppen.

Formulera, strukturera och designa en projektplan innehållande centrala och för projektet relevanta aspekter som metod, modell, projektmål och effektmål.

Hantera projektsituationer med flertalet intressenter (värdorganisation, handledare, examinator, referensgrupp) under dynamiska förhållanden i grupp.

Analysera ett företags- eller organisations -projekt utifrån såväl praktiska som teoretiska aspekter.

Redovisa projektplan och projektrapport skriftligt och muntligt (för såväl värdorganisation som kursledning).

Ge konstruktiv feedback på referensgruppens arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Formulera självständigt individuella lärandemål med fokus på ökad självinsikt och personlig utveckling.

Formulera förhållningssätt för grupparbetet.

Analysera den egna och gruppens lärprocess under projektarbetet.

Innehåll
Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Vidare behandlas de psykologiska och sociala hinder som kan uppstå vid projektgenomförandet och hur dessa kan hanteras. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

Litteratur
Obligatorisk Litteratur:
· PMBOK 2004 – A guide to the Project Management Body of Knowledge
Briner W, Hastings C, Geddes M. Projektledaren
Engwall M. Jakten på det effektiva projektet. Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995. ISBN 91-88384-29-2.
Vidare ingår den kompletterande litteraturen beroende på uppgift och inriktning på projektarbetena.