Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOLOGISKA SYSTEMTEK292
Biological Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: Pi4, Pi4bm, Pi4mrk. Kursansvarig: Anders Brodin, Ekologiska institutionen, Anders.Brodin@teorekol.lu.se. Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs, FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämnade projektarbeten. Hemsida: http://www.lu.se/biologiska-system-tek292.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper i biologiskt modelleringstänkande, både inom biologiska system, men också om biologiskt inspirerade modelleringstekniker i andra sammanhang. Den ska ge insikt och träning i modellering av biologiska system från genetisk till global nivå.

Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhet i att kommunicera med biologer som saknar teknisk bakgrund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Temata:

Litteratur
Kompendium från lärarna, artiklar