Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOLOGISK ÖVERSIKTSKURSTEK290
Biology, Introductory Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: Pi3. Valfri för: E4, E4mt, F4, F4mt. Kursansvarig: Anders Brodin, Anders.Brodin@teorekol.lu.se, Biologiska institutionen GU. Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt en obligatorisk laboration med inlämningsuppgift som skall vara inlämnad innan tentamen. Hemsida: http://www.biol.lu.se.

Syfte
Syftet är tvåfaldigt, dels att ge studenten en allmän introduktion i biologi, dels att genom datorövningar visa vilka beräkningsmetoder man använder inom biologiska system, speciellt sådana där behovet av matematiskt, datalogiskt och statistiskt kunnande är stort. Speciellt prioriteras resultat, begrepp och terminologi som underlättar för studenterna att på egen hand sätta sig in i biologiska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp och modeller. Modellerings och beräkningsmetoder som är vanliga inom biologi.

Litteratur
Biologiinnehållet i kursen täcks av Mader, S: Biology 9th ed. McGraw-Hill, beräkningsdelarna finns beskrivna i övningsinstruktionerna.