Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MILJÖRÄTTTEK255
Environmental Law

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: L3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Marianne Steneroth Sillén, Marianne.Steneroth_Sillen@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen läses delvis gemensamt med studenter på Ekonomihögskolan. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se/tek255.

Syfte
Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen på miljöområdet. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella juridiska regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenterna ska genom föreläsningar och övningar med exempel inhämta grunderna i lagstiftningen om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt skydd för miljön. Övningsuppgifterna är så konstruerade att studenten får öva det juridiska systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen. Vikt läggs särskilt vid att studenten ska kunna läsa och förstå tillämpliga författningstexter.

EG/EU:s miljörätt och miljöpolitik studeras i huvuddrag. Slutligen behandlas centrala konventioner inom den internationella miljörätten.

Litteratur
Michanek, G och Zetterberg, C: Den svenska miljörätten, Iustus förlag, 2 upplagan, 2008.
Miljölagar Natlikan Förlag AB (säljes genom vaktmästeriet/receptionen EC I, Tycho Brahes väg 1)
Studiematerial, Institutionen för handelsrätt (säljes genom vaktmästeriet/receptionen EC I, Tycho Brahes väg 1)
Referenslitteratur:
Hydén, H: Rättsregler. Studentlitteratur, 5 upplagan 2001.
Nilsson, A: Introduktion till EU:s miljörätt, Santérus förlag, 2 upplagan, 2005.