Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MIKROEKONOMI - TEORI FÖR INDIVIDUELLA VAL SAMT SPELTEORITEK145
Microeconomics - Theory for Individual Choice and Game Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK701, NEKM31 och NEKP23. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Professor Fredrik Andersson, fredrik.andersson@nek.lu.se, Nationalekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: TEK135 eller EXTF50. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. I kursen ingår också betygsatta inlämningsuppgifter. Poäng från inlämningsuppgifterna får tillgodoräknas vid examinationstillfällen under innevarande termin. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKP23. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper dels i mikroekonomisk teori avseende individers och företags val i en perfekt konkurrenssituation och i en imperfekt konkurrenssituation med non-kooperativ spelteori med tillämpningar på ekonomiska modeller och problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna självständigt

· tillämpa teorin på icke-parametrisk effektivitetsanalys av företag och branscher,

· tillämpa teorin om individuella val i specifika exempel, såsom val av försäkringsgrad eller val av optimal tillgångsportfölj,

analysera konkurrenssituationer och andra ekonomiska och sociala interaktionsproblem som spel med tillämpliga lösningsbegrepp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I en första del av kursen modelleras den teknologi som ett företag kan förväntas möta. Därefter visas under vilka omständigheter all relevant teknologisk information finns i rent ekonomiska storheter. Vidare visas hur effektivitetsanalys kan genomföras via DEA-analys. Därefter fokuserar kursen på den individuella valsituationen och olika representationssatser härleds. Detta gäller såväl för val under osäkerhet som för val utan osäkerhet. Olika tillämpningar av preferensteorin gås igenom. Det gäller välfärdsteorins första huvudsats och applikationer på olika former av tillgångsmarknader. Det gäller även andra typer av val under osäkerhet. Slutligen behandlas den duala ansatsen i konsumtionsteorin. Här ges en fullständig karaktärisering av konsekvenserna av individens nyttomaximeringsbeteende i en marknadssituation. Resultat som Slutsky-ekvationen, Roys identitet och Shepards lemma härleds. I en andra del av kursen behandlas den nonkooperativa spelteorin och dess ekonomiska tillämpningar. Tonvikten ligger på statiska och dynamiska spel med fullständig information, men även enklare spel med ofullständig information, speciellt signaleringsspel, tas upp.

Litteratur
Mas-Colell A, Whinston M D and Green J R: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995
Kompletterande material.