Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ENERGIMARKNADERMVKN35
Energy Markets

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: M4en. Kursansvarig: Professor Jurek Pyrko, Jurek.Pyrko@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: FAFA15 Energi- och miljöfysik el. motsvarande; MMVF01 Termodynamik och strömningslära el. motsvarande. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska momenten redovisas muntligt och skriftligt i grupp. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas medverka aktivt. Deltagande i obligatoriska övningar och 80 % närvaro i föreläsningar ingår, liksom fyra obligatoriska test på kurslitteraturen. Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, litteraturseminarier, rapportstudier och -analyser i grupp, övningar samt test på den obligatoriska kurslitteraturen och föreläsningarna med efterföljande genomgång och rättning. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper om energimarknaders struktur, regler och funktion - för el, värme, drivmedel och bränsle - i relation till energibalansens och -efterfrågans utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kunskaper rörande energisystemens anpassning till energiefterfrågans utveckling. Analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter. Kapacitetsanpassning och systemsäkerhet. Leveranskvalitet. Utveckling på el- och naturgasmarknaderna. Ellagen och naturgaslagen. Reglering och tillsyn av naturliga monopol för el- och gasnät. Energipriser - tariffer, avgifter och skatter. Fjärrvärme och fjärrkyla - fundamenta och svensk marknad. Fjärrvärme och fjärrkyla på internationella marknader. Marknader för drivmedel och bränsle. Energitjänster. Framtida utvecklingsförhållanden på energimarknader.

Litteratur
Kurslitteraturen uppdateras löpande och kan i sina huvuddelar fritt laddas ned från nätet eller kursens hemsida.