Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AVANCERAD ENERGIHUSHÅLLNINGMVKN30
Advanced Efficient Energy Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, M5en. Kursansvarig: Professor Jurek Pyrko, Energivetenskaper, Jurek.Pyrko@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: MVKN20 Energianvändning, MVKN15 Energiförsörjning. Prestationsbedömning: Den obligatoriska uppsatsen redovisas skriftligt och diskuteras i seminarier där alla kursdeltagare förväntas delta aktivt men där en av studenterna tilldelats formell roll som opponent. I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar samt genomförd opposition (tre betyg i intervallet 2 (0,5) 6) vilka fastställs av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, övningar i informationssökning, rapportstudier och –analyser, uppsatsskrivning i grupp (under handledning), oppositionsteknik och uppsatsseminarier. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kunskaper rörande problemställningar inom det valda kurstemat, specifik kunskapsinhämtning inom temat samt tekniker för skriftlig och muntlig resultatpresentation, försvar av egen rapport samt kritik av annans projektarbete.

Litteratur
Kurslitteraturen anvisas av kursledningen beroende på valt tema.