Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GRUNDLÄGGANDE FORDONSSYSTEMMVKF15
Introduction to Vehicle Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4fo. Kursansvarig: Dr Martin Tunér, Martin.Tuner@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med skalan underkänt, 3, 4, 5 normalt motsvarande 40, 60, och 80 % av maximal poäng. För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer ha redovisats och godkänts skriftligt. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för vägfordon och varför de är konstruerade som de är.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar främst fordon för användning på väg. Först ges en övergripande beskrivning av de vanligaste typerna av fordon, framförallt personbilar och lastbilar. Därefter sker en genomgång av vägfordonens historia. Olika definitioner på parametrar som används för att karakterisera ett fordon gås igenom. Kopplingen mellan fordons egenskaper och de krav som olika användare ställer på fordon beskrivs. Kursen innehåller även en genomgång av fordons säkerhetssystem och miljöproblematik. Vi lär oss att dimensionera broms och fjädringssystem. Därefter behandlas framdrivningsystem, dvs motor, transmissioner och hybridsystem. Kursen behandlar också elfordon. Slutligen görs en genomgång av nutida och framtida fordon och alternativa transportsystem.

Kursen innehåller förutom föreläsningar och övningar två laborationer. I den första identifieras och jämförs utformningen av nyckelkomponenter i en motorcykel, personbil och lastbil. I den andra görs ett körprov med en personbil på allmänna vägar för att efterlikna en sk EU cykel för att bestämma bränsleförbrukning för olika körfall. Genom mätning av g-krafter kan även chassidynamiken analyseras. En gästföreläsning av en industrirepresentant planeras.

Litteratur
Happian-Smith, Julian: An Introduction to Modern Vehicle Design, SAE International och Elsevier ltd, 2004, ISBN 0-7680-0596-5