Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TILLÄMPAD NUMERISK STRÖMNINGSMEKANIKMVK150
Applied Computational Fluid Mechanics (CFD), Basic Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, F4bem, M4bem, M4fo, Pi4. Kursansvarig: Docent Johan Revstedt, forskarass Robert Szász, Johan.Revstedt@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMVF01 Termodynamik och strömningslära. MMV211 Strömningslära, FMA430 Flerdimensionell analys, FMA420/421 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska och laborationerna redovisas skriftligt i grupp. Datorövningarna redovisas inte men närvaro är obligatorisk. Projektuppgift redovisas både skriftligt i form av en rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar skall deltaga aktivt. Kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen. För att få godkänt på denna kurs måste alla obligatoriska moment dvs. inlämningsuppgifter, projektuppgift samt den skriftliga tentamen vara godkända. Betyg sätts baserat på skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen är baserad på föreläsningar, övningar, datorövningar samt arbete i grupp i form av inlämningsuppgifter och ett mindre projekt. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om moderna numeriska beräkningsmetoder som används rutinmässigt för laminära och turbulenta strömningsfall. Vidare avser kursen ge färdigheter i att analysera och bedöma resultat från numeriska strömningsberäkningar. Dessa kunskaper skall vara tillräckliga för att för ett givet strömningsfall kunna välja lämplig lösningsstrategi och kunna bedöma noggrannheten i resultatet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar metoder för att numeriskt lösa strömningsmekaniska problem, både kompressibla och inkompressibla. Beroende på strömningens karaktär kommer systemet av styrande ekvationer att vara övervägande hyperboliskt, paraboliskt och elliptiskt. De vanligaste numeriska lösningsmetoderna för dessa typer av system av partiella differential ekvationer behandlas. Kursen tar även upp olika typer av diskretisering (finita differenser och finita volymer), samt hur dessa påverkar noggrannhet och stabilitet hos lösningen. Olika typer av beräkningsnät och hur de påverkar felet i lösningen ingår. Även metoder för att öka beräkningseffektiviteten (t.ex. multigridmetoder) diskuteras.

Litteratur
Tu, J.; Yeoh, G.; Liu, C. Computational Fluid Dynamics. A Practical Approach. Elsevier 2007. ISBN-13: 9780750685634