Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ÅNG- OCH GASTURBINTEKNIKMVK051
Steam and Gas Turbine Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4en. Kursansvarig: Docent Magnus Genrup, Magnus.Genrup@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Förkunskapskrav: MVKF05 Turbomaskinernas teori. Prestationsbedömning: Examination sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment d v s inlämningsuppgifter vara godkända. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse för uppbyggnad och funktionssätt hos komponenterna i en enkel gasturbincykel, samt ångturbiner där fokus ligger på gasturbindelen. Att ge grundläggande färdighet i problemlösning avseende energibalans på komponent och systemnivå, enkla förbränningsanalyser, beräkning av verkningsgrader och förluster, strömning kring skovlar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Analys av gasturbincyklers uppbyggnad och prestanda.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Fördjupande komponentstudier om kompressorer, brännkammare och expandrar.

Metoder för dimensionering, off-design beräkning och prestanda.

Litteratur
Cohen, H; Rogers, G F C; Saravanamuttoo, H I H: Gas Turbine Theory, 5:e uppl. Pearson Education 2001. ISBN:0-13-015847-X samt utdelat material om förbränning.