Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
HUMANITÄR LOGISTIK - LOGISTIK I UTVECKLINGSLÄNDER OCH VID KATASTROFERMTTN45
Humanitarian Logistics - disaster relief and logistics in developing countries

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Professor Marianne Jahre, marianne.jahre@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/F01 Logistik eller MTTN01 Logistik i byggprocessen. Prestationsbedömning: Slutbetyget är en sammanvägning av betyg på projekt och inlämningsuppgifter/aktivitet vid föreläsningarna. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen ger studenterna grundläggande och avancerade kunskaper i humanitär logistik och design, management och mätning av humanitära försörjningskedjor. Både katastrofhjälp och logistik i utvecklingsländer kommer att behandlas. Kursen ska ge en översikt av det speciella begreppet humanitär logistik, och även tillhandahålla en mängd viktiga tillgängliga begrepp, modeller och verktyg. Kursen kommer att ge en förståelse för den viktiga roll som logistik och styrning av försörjningskedjor spelar i humanitära sammanhang. Den kommer också att överföra kunskaper och färdigheter för att metodiskt analysera behov, och därför designa, styra och mäta försörjningskedjan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta betyder att studenterna kommer att ha

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Det humanitära sammanhanget: aktörer, aktiviteter och resurser i samband med katastrofhjälp samt logistik i utvecklingsländer; utformning, styrning och mätning av försörjningskedjor; sourcing och anskaffande; outsourcing och samarbete med försörjare av logistisk service, koordineringsbehov och -medel; infrastruktur, transport och lagerhållning; trender i logistik/SCM strategier och strukturer.

Litteratur
Utdelat material av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: By independently choosing and working with projects, the students are trained in small groups in identifying, theorizing, analyzing and understanding problems related to humanitarian logistics and supply chains. Information sources will be internet, reports, etc. and they can choose between issues related to supply chain design, management and measurement.

Kod: 0212. Benämning: Inlämningsuppgifter och deltagande.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: In the assignment/case studies, the students will work in groups to analyze and solve cases and to write and orally present and participate in discussions.