Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FÖRPACKNINGSTEKNIK OCH UTVECKLINGMTTN40
Packaging Technology and Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTTF20. Valfri för: I4, I4lp, I4mf, M4lp, M4pu, MD4. Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Förutsatta förkunskaper: MTTF01 Logistik. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och innovation, och förpackningssystem och dess betydelse i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• utvärdera, och förklara förpackningssystemet för konsumentförpackningar utifrån produktkrav, marknadskrav, konsumentkrav, produktsäkerhetsaspekter, lagkrav, trycktekniker och miljökrav

• beskriva utvecklingsprocessen för förpackningsutveckling

• beskriva de viktigaste förpackningsmaterialens egenskaper (plast, glas, fiber och metall)

• beskriva förpackningens funktion i olika delar av försörjningskedjan

• beskriva miljökraven för förpackningen vad gäller producentkrav, brukarkrav samt returhantering

• beskriva förpackningens roll i hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• identifiera produktkrav, marknadskrav och miljökrav som gäller förpackningssystemet

• föreslå och utvärdera olika förpackningsmaterial vid design av förpackningar

• analysera ett förpackningssystem utifrån hantering, marknadsföring och miljöaspekter

• bedöma och rangordna olika förpackningslösningar utifrån hantering, marknadsföring och miljöaspekter

• redovisa, både muntligt och skriftligt, lämpligaste förpackningslösning utifrån utdelat praktikfall

• utveckla och tillverka en förpackningsprototyp

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar och studiebesök med föreläsare från institutionen och från industrin. Föreläsningarna behandlar utveckling av förpackningssystem för olika applikationer, men också olika förpackningsmaterial, trycktekniker, marknadsaspekter och miljöaspekter på förpackningar. Större delen av kursen utgörs av projektarbete, där studenterna skall utvärdera och föreslå ett förpackningssystem för en konsumentprodukt, och ta fram en förpackningsprototyp.

Litteratur
Jönson, G. och Johnsson, M. : Packaging Technology for the Logistician, 3rd edition LTH, 2004. Corner, Eric and Paine Frank A., Market Motivators: The Special Worlds of Packaging and Marketing, CIM 2002
Övrigt material delas ut under kursens gång eller publiceras på Luvit,