Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATERIALHANTERINGMTTN25
Warehousing and Materials Handling

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT021, MTT091 och MTTF10. Valfri för: I4, I4lp, I4mf, I4pr, M4lp, M4pr. Kursansvarig: Doktorand Joakim Kembro, joakim.kembro@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/F01 Logistik. Förutsatta förkunskaper: MIO310 Optimering och simulering. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete och godkända inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge dig den allra senaste kunskapen inom design och styrning av lager i alla slags miljöer. Efter avklarad kurs kommer du att behärska tekniker och verktyg för att analysera och förbättra effektiviteten i existerande lager såväl som att bidra vid design av helt nya anläggningar. Denna kurs kommer också att bidra till att förbättra din förmåga att abstrahera, modellera och lösa problem relaterade till logistik och materialhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

lära sig verktyg och koncept som kan användas for att analysera och förbättra effektiviteten i ett lager. Detta betyder att studenten måste kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmågor som gör att hon/han kan arbeta med effektivitetsförbättringar i ett lager. Detta betyder att studenten måste:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna applicera kritiskt tänkande samt, förhoppningsvis, få ett bestående intresse för materialhanteringsfrågor. Hans/hennes förhållningssätt skall ”professionaliseras”, och studenten skall ha fått insyn i frågor relaterade till utformningen och styrningen av ett lager.

Innehåll
Kursen introducerar konceptet lager i en försörjningskedja och dess relevanta terminologi. Dessutom kommer du att lära dig vilka typer av materialhanteringsutrustning samt systemstöd som lämpar sig för olika lagermiljöer. Du kommer också att lära dig att analysera lager för att kunna planera dess layout och hantering av resurser. Slutligen kommer du att lära dig att benchmarka lagerverksamheter mot varandra. Följande lista summerar innehållet i kursen:

Litteratur
Bok: Bartholdi III, J.J. and Hackman, S.T. (2010) Warehouse & Distribution Science. (downloadable from www.warehouse-science.com)
Art.I: Gu, J., Goetschalckx, M., and McGinnis, L.F. (2007) Research on warehouse operation: A comprehensive review, European Journal of Operational Research, Vol.177, No.XY, pp.1-21.
Art.II: de Koster, R., Le-Duc, T., and Roodbergen, K.J. (2007) Design and control of warehouse order picking: A literature review, European Journal of Operational Research, Vol.182, No.XY, pp.481–501.
Art.III: Bartholdi III, J.J. and Eisenstein, D.D. (1996) A production line that balances itself, Operations Research, Vol.44, No.1, pp.21–34.
Art.IV: Hackman, S.T., Frazelle, E.H., Griffin, P.M, Griffin, S.O, and Vlasta, D.A. (2001) Benchmarking Warehousing and Distribution Operations: An Input-Output Approach, Journal of Productivity Analysis, Vol.16, pp.241-261.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Materialhantering.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0210. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet går ut på att lösa ett fingerat företags materialhanteringsproblem, och görs i grupper om 3-4 studenter. En skriftlig PM skall redovisas.

Kod: 0310. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgiften skall lösas i grupp och redovisas skriftligt. Tre inlämningsuppgifter skall utföras.