Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LOGISTIK I BYGGPROCESSENMTTN01
Logistics in the Building Process

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT105 och MTTF01. Valfri för: V4bf. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Friblick, fredrik.friblick@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs, förutom godkänd tentamen, att obligatoriska övningar fullgjorts och att projektarbetet inlämnats, presenterats och godkänts. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyget (0,5) och betyg på projektarbete (0,5). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen ska övergripande förmedla en helhetssyn avseende materialflöden och logistik i byggbranschen. Kursen skall även ge grundläggande och fördjupade kunskaper om totalkostnad, materialstyrning och olika typer av system och metoder för styrning av lager, distribution och materialförsörjning. Vidare ges en övergripande insyn i logistiska begrepp och teorier.

Ett projektarbete, som innebär en fördjupning i ämnet, ska ge färdigheter i problemidentifiering och praktisk problemlösning. Ett viktigt delmål är träning i att driva och presentera projekt samt att stimulera till självständigt och kritiskt tänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller seminarier där logistikens grunder och dess roll i byggbranschen behandlas. I övningar illustreras olika metoder och teorier kopplade till materialstyrning och materialförsörjning. Ett större projektarbete genomförs av eleverna där de kopplas till en arbetsplats. På arbetsplatsen skall ett logistiskt problem eller en möjlighet identifieras och genom studier och undersökning motivera problemet och ge förslag på lösningar. Projektarbetet presenteras i seminarieform av eleverna och redovisas i form av en teknisk rapport. I kursen genomförs även studiebesök hos relevanta aktörer i byggbranschens försörjningskedjor, där dessa själva beskriver sin roll och verksamhet. Kursen avslutas med skriftlig tentamen där elevernas förståelse och kunskap testas och utvecklas.

Litteratur
Jonsson Patrik, Mattson Stig-Arne: Logistik – läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur 2005. ISBN: 91-44-04182-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Logistik i byggprocessen.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0207. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet innebär att i grupp lösa ett praktiskt problem och skriva en rapport.