Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELL DISTRIBUTIONSTEKNIKMTT045
International Physical Distribution

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4, I4lp, I4mf, M4lp. Kursansvarig: Dr. Kostas Selviaridis, kostas.selviaridis@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTTF01 Logistik eller MTTN01 Logistik i byggprocessen. Förutsatta förkunskaper: MTTN25 Materialhantering eller MTT091/MTTF10 Materialhantering. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. En sammanvägning sker av tentamensbetyg och betyg på inlämningsuppgifterna. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter och distributionslösningar avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas. Kursen förmedlar inom området viktiga teorier, begrepp, modeller och metoder som används av teoretiker och praktiker för att identifiera, beskriva, analysera och utforma olika distributionslösningar. Kursen skall ge en förståelse för distributionens viktiga roll för företags framgång samt ge kunskaper och färdigheter för att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär att studenten skall:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Coyle, J, Novak, R, Gibson, B & Bardi, E. (2010) Transportation: A Supply Chain Perspective, South Western Cengage Learning, Ohio, USA.
Lumsden, K. (2007) Fundamentals of Logistics, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige. (kan laddas ner från avdelningens hemsida).
Ett urval relevanta artiklar kommer att finnas på kurshemsidan.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Internationell distributionsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Litteraturen, föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Kod: 0211. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna genomförs i grupper om 4 studenter. Uppgifterna behandlar val av transportslag, design av distributionssystem och planering av transporter.